Bērna personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Atgādinājums
Norēķinus nepieciešams iesniegt savlaicīgi.
Brīdinājums
Bāriņtiesa var par tās rīkojumu vai lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem aizgādņiem, bērnu mantas pārvaldītājiem naudas sodu līdz simt latiem. Nauda ieskaitāma attiecīgās pašvaldības ienākumos.
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 01.01.2007)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas bāriņtiesa
Kontaktinformācija: Raiņu iela 27, Daugavpils, LV - 5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.12.2015