Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993. un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Tiesības pieprasīt laulības apliecību un izziņu par laulības reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotajai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju ar atzīmi par laulības šķiršanas faktu. Ja laulības šķiršanas fakts reģistrēts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993.,var saņemt izziņu no laulības šķiršanas reģistra. Pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1)ar I vai II invaliditātes grupu; 2)atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3)atzīta par trūcīgu; 4)bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5)daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē (maksa par pakalpojumu 5.00 euro). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai piemēro koeficientu 3 (15.00 euro)).Persona par pakalpojumu norēķinās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpierāda sava tiesiskā ieinteresētība un/vai radniecība, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, dokuments tiek sagatavots pēc priekšapmaksas veikšanas par pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā apmeklētāju pieņemšana notiek attālināti.
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 27.09.2013)
Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 770; 01.01.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Tieslietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.03.2021