Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sniegta atbilde uz iesniegto iesniegumu.
Atbilde tiek sniegta:
Uz e-pastu  - ja uz iesniegumā norādīto personas e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti. Papildu informācija: personai jāņem vērā, ka elektroniski parakstīti dokumenti būs derīgi iesniegšanai zemesgrāmatā tikai tajā gadījumā, ja nostiprinājuma lūgums īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai zemesgrāmatā tiks iesniegts elektroniski, t.i., ja to iesniegs zvērināts notārs.
Uz pastu - ja personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
Klātienē - Persona ierodas Beverīnas novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.

Pašvaldība sagatavoto atteikumu no pirmpirkuma tiesībām nosūta elektroniski parakstītu Zemesgrāmatai. Uz rokas personai izdod tikai tādā gadījumā, ja ir tāds pieprasījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
1) Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

2) Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegtais iesniegums tiek izksatīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus