Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzība (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē. Bāriņtiesa pieņem mutiskus, rakstiskus vai elektroniski parakstītus iesniegumus un, ja ir iespējams, tad dokumentus vai to kopijas, kas apliecina iesniegumā minētos faktus. Ierodoties pie Bāriņtiesas, ir nepieciešams iesniegt - personu apliecinošs dokuments (oriģināls) un iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna pārstāvi bērna vecāku prombūtnes laikā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē.
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki