Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
ES pilsonis, EEZ pilsonis un Šveices pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijā.
Termiņš:
1-6 mēneši.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu un uzrāda:
1.      Derīgu personu apliecinošu dokumentu;
2.      Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecību, laulības šķiršanas apliecību vai tiesas spriedumu par laulības šķiršanu.
3.      Ārzemnieks, kurš laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīgs uzturēties Latvijā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli papildus iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Nepilngadīgas personas pievieno vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka, tad dzimtsarakstu nodaļā jāsaņem izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un jāsamaksā valsts nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Laulības reģistrācijas laiks ir ne ātrāk par mēnesi, bet ne vēlāk par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saistītie maksājumi:
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju 14,00. - EUR Saskaņā ar Beverīnas novada domes 30.12.2014. lēmumu, protokols   Nr.16.,7.§:  1.Izbraukuma laulību ceremonija  120,00 EUR+PVN (ar PVN 145.20 EUR)  2.Izcenojums Laulību ceremonija Centra ‘’Kaimiņi’’ telpās,  
Rožu zālē 2.1. Beverīnas novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem  24.79EUR+PVN(ar PVN 30.00 EUR) 2.2.Beverīnas novada pašvaldībā nedeklarētajiem iedzīvotājiem 80.00+PVN(ar PVN 96.80 EUR) 3.Svinīgās ceremonijas tulkošana, ja to nodrošina Dzimtsarakstu  nodaļa (angliski, vāciski, krieviski) 37.19EUR+PVN (ar PVN 45 EUR).

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Laulības reģistrācijas laiks ir ne ātrāk par mēnesi, bet ne vēlāk par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki