Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aprūpe mājās (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai persona vai viņa pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:
• iesniegumu, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu;
• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (bīstamas infekcijas slimības, plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
• dokumentu, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par aprūpes mājā pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un 27.05.2003. MK noteikumiem nr. 275 „Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.
Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj pastāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Beverīnas novada pašvaldība.
Pakalpojumu izmaksu segšanai no Beverīnas novada pašvaldības budžeta nepieciešams deklarēt saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Aprūpes mājās pakalpojumu par Naukšēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem netiek piešķirta personām:
• kurām vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apjomu;
• kurām ir noslēgts uztura līgums, kurā paredzēts uztura devējam nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
• kuras atsavinājušas savas īpašuma tiesības (dāvinājuma, pirkuma-pārdevuma līgums u.tml.) saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamajā platībā, un, kurai saskaņā ar īpašuma atsavinājuma līguma nosacījumiem, tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Beverīnas novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieks veic personas vajadzību novērtēšanu dzīvesvietā un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki