Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) bez mateiālās situācijas izvērtēšanas.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu krīzes situācijā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Materiālā palīdzība naudā vienai personai ir divu valstī noteiktā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) apmērā, kuru divu darba dienu laikā klientam izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē vai ieskaita klienta norādītajā bankas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Beverīnas novada Trikātas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai Beverīnas novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:
•  persona iesniedz iesniegumu sociālā dienestā par izveidojušos krīzes situāciju, norādot nepieciešamo pabalsta un krīzes situācijas pamatojumu. Pēc iesnieguma saņemšanas, vienas darba dienas laikā, sociālais dienests izvērtē klienta resursus un pieņem lēmumu kāda palīdzība klientam nepieciešama: psihosociāla, materiāla vai psihosociāla un materiāla.
• Psihosociālu palīdzību sniedz sociālā dienesta darbinieki un nepieciešamības gadījumā piesaista citus speciālistus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Beverīnas novada Trikātas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki