Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās (Babītes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo veidlapu iesniegšana. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus: 1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 2) realizējamo preču grupas;  3) paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 4) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 5) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma maksa
Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā juridiskām un fiziskām personām, kuras reģistrējušās un realizē saimniecisko darbību Babītes novada administratīvajā teritorijā, atļauts pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1.1. - 7.1.3., 7.4. un 7.5. punktos minētās preces, kā arī amatnieku izstrādājumus un mākslas priekšmetus: par vienu dienu ir 1,42 euro, par vienu nedēļu ir 7,10 euro, par astoņām dienām mēnesī ir 8,52 euro, par 10 dienām mēnesī ir 11,36 euro.
Juridiskām un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību ārpus Babītes novada administratīvās teritorijas, atļauts pārdot svaigus un pārstrādātus zvejas produktus un medījamo dzīvnieku gaļu nelielos apjomos atbilstoši normatīvo aktu, kas nosaka primāro produktu apriti nelielos apjomos, prasībām, kā arī juridiskām un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību publisku pasākumu laikā publiskās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā, atļauts pārdot pārtikas preces atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldībām, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 6.punkta nosacījumiem, kā arī publiskā pasākuma tematikai atbilstošas nepārtikas preces: par vienu dienu ir 4,26 euro, par vienu nedēļu ir 19,88 euro, par astoņām dienām mēnesī ir 22,72 euro, par 10 dienām mēnesī ir 28,40 euro.
Fiziskām personām, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"7.punktā minētās preces, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes novadā, ir atbrīvotas no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās, savukārt personas, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes novadā, nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās maksā šo noteikumu 24.1 punktā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Nodeva maksājama Babītes novada pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības kontā Nr. LV66HABA0551022355389, A/S "Swedbank", reģistrācijas Nr. LV90000028870.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv