Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā" ietvaros:
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) bez mateiālās situācijas izvērtēšanas.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu krīzes situācijā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija, Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā vai Liepājas  pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisijai adresētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā iesniegumā norādītajā kontā vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam.
Lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam nosūta ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus