Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kokneses novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai (Kokneses novada dome)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai no pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvvalde, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, pieņem lēmumu: Būvatļauja  - viena mēneša laikā, Apliecinājuma karte - 14 dienu laikā, Paskaidrojuma raksts - 7 dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem un būvprojekts minimālā sastāvā.

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”) ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

Nepieciešamie pielikumi pie iesnieguma:
• īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
• būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
• būvprojekts minimālā sastāvā;
• ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
• ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinums;
• saskaņojumi ar personām;
• saskaņojumi ar institūcijām;
• tehniskie vai īpašie noteikumi;
• citi dokumenti.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits BIS - Būvniecības informācijas sistēma
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par būvatļaujas saņemšanu jāmaksā pašvaldības nodeva: 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
No nodevu maksas atbrīvoti:
1)  invalīdi;
2) pašvaldība, pašvaldības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai;
3) iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta.

Maksājumi veicami klātienē Kokneses novada domes un pagastu pārvalžu kasēs (ieskanētu čeku nosūtīt uz buvvalde@koknese.lv ) vai uz bankas kontiem:
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV94HABA0551003424462

AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV22UNLA0035900130701
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bebru pagasta pārvalde
Iršu pagasta pārvalde
Kokneses novada dome
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotos dokumentus būvvalde ievieto BIS tikai pēc apmaksas saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits BIS - Būvniecības informācijas sistēma