Būvniecības ieceres novērtējuma saņemšana
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kokneses novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Būvniecības ieceres novērtējuma saņemšana (Kokneses novada dome)
Īss apraksts:
Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvvalde, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, pieņem lēmumu: Būvatļauja  - viena mēneša laikā, Apliecinājuma karte - 14 dienu laikā, Paskaidrojuma raksts - 7 dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu ēku, inženierbūvju, elektroenerģijas ražošanas būvju, autoceļu objektu būvniecības ierosinātājam jāiesniedz Paskaidrojuma raksts un ieceres dokumentāciju. Lai saņemtu atzīmi paskaidrojuma rakstā Būvvaldē jāiesniedz aizpildīts Paskaidrojuma raksts  (MK noteikumu 529 1.,2.,3. pielikumi, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumu 253 1.,2. pielikumi, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumu 573 3.pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumu 550  1.pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu).

Lai uzsāktu ēku, inženierbūvju, elektroenerģijas ražošanas būvju, autoceļu objektu un ēku vienkāršotas atjaunošanu savā īpašumā, būvniecības ierosinātājam jāiesniedz Apliecinājuma kartes un ieceres dokumentāciju. Lai saņemtu atzīmi apliecinājuma kartē Būvvaldē jāiesniedz aizpildīta  APLIECINĀJUMA KARTE (MK noteikumu 529 . 5. Pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumi 253 3.Pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumi 573 4.Pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu), (MK noteikumi 633  8.Pielikums, skaidrojošu aprakstu, grafisko dokumentu, saskaņojumu).

Lai uzsāktu dzīvojamās mājas vai saimniecības ēku būvniecību savā īpašumā, būvniecības ierosinātājam jāsaņem Būvatļauja tās administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu būvatļauju Būvvaldē ir jāiesniedz BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS (MK noteikumu 529 . 4. Pielikums) un būvprojekts minimālā sastāvā.
Iesniedzot dokumentus caur e-pastu, tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits BIS - Būvniecības informācijas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, elektroniski parakstīts uz e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits BIS - Būvniecības informācijas sistēma