Bērna mantisko interešu aizstāvība
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzība (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas faktu konstatācijas gadījumā - līdz gadam.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu e-parakstu iesniedzams bērna likumiskā pārstāvja iesniegums ar motivētu lūgumu un dokumenti, kas nepieciešami Bāriņtiesai objektīva lēmuma pieņemšanai.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
2. Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (uzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju).
3. Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrāda oriģinālu).
4. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls.
5. Atkarībā no izskatāmā jautājuma, iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
5.1. Miršanas apliecība.
5.2. Mantojuma inventāra saraksts.
5.3. Mantojuma apliecība.
5.4. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
5.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
5.6. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.
5.7. Nekustamā īpašuma novērtējums.
5.8. Kredītiestādes izziņa u.c.
6. Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma:
6.1.Darījuma līguma projekts.
6.2. Dāvinātāja/Pircēja/Pārdevēja/Darījuma aizbildņa iesniegums u.c.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
• Bāriņtiesa var pieprasīt no valsts, pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai pieņemtu bērna/aizgādnībā esošas personas interesēm atbilstošu lēmumu.

• Lēmuma pieņemšanā tiek uzklausīti vecāki, bērns/aizgādnībā esoša persona (ja persona spēj izteikt savu viedokli) un citas iesaistītās personas, izvērtēti visi iesniegtie un bāriņtiesas rīcībā esošie dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa pēc iesniedzēja lūguma izvērtēšanas, sagatavo rakstveida atbildi un, ja nepieciešams nozīmē bāriņtiesas sēdi.
Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.  
Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki