NĪN atvieglojumu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātāji - trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes, ģimenes ar trīs vai vairāk bērniem, politiski represētās personas, pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās NĪN maksātāju kategorijas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējam jāaizpilda Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresēts iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. Iesniegumam var izmantot norādīto veidlapu.

Politiski represētās personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieki iesniegumam pievieno statusu pamatojošas apliecības kopiju.

Juridiskās personas iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.
Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Nodokļu maksātājs iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai:
- klātienē,
- pa pastu,
- pa e-pastu,
- izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LPPA e-adrese
Klātiene Liepājas pilsētas domes Nodokļu administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04752
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63404728; 63404752
2. solis / Iesniegšanas termiņš
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1¹ daļu informāciju par trūcīgām vai maznodrošinātām personām (ģimenēm), pašvaldība saņem elektroniski no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3¹ daļu informāciju par ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, kuri atbilst  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1² daļai, pašvaldība saņem ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību.

Dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti 2017.gada 19.janvāra Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā” 19.punktā. Atbilstoši NĪN maksātāju kategorijai - līdz taksācijas gada 1.decembrim vai 31.decembrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par atvieglojumu piešķiršanu Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Ja atvieglojumi netiek piešķirti, Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija sagatavo motivētu atteikumu piešķirt atvieglojumus un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Iesniegumu NĪN maksātājs sagatavo izmantojot veidlapu vai brīvā formā.
Iesniegumā obligāti jānorāda:
- nodokļu maksātāja – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas kods;
- kontaktinformācija, kā sazināties ar nodokļu maksātāju (tālruņa numurs);
- īpašuma adrese, par kuru tiek pieprasīti atvieglojumi;
- pamatojums (saistošo noteikumu punkts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63404728; 63404752