Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas. Personas ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem. Bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir noteiktas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Naukšēnu novada Sociālajā dienestā iesniedz:
•rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
•uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
-Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Iesniegumā norāda:
•personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
•likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
•pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
•informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
•vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
1. •likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
2. •VDEĀVK atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
3. •institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
•darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
4. •izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
•dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un Pakalpojuma apjomu (stundu skaitu nedēļā) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Naukšēnu novada Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti, kuram tiks nodrošināts pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni