Nekustamā īpašuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja jaunais nekustamais īpašums veidojams apvienojot vai sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (VZD).

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastrā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, VZD iesniedzot VZD adresētu iesniegumu.

Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos
Valsts zemes dienests Atzinums par iesakāmo domājamo daļu aprēķinu
Valsts zemes dienests Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Valsts zemes dienests Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība
Valsts zemes dienests Zemes vienības, zemes vienības daļas reģistrācija, aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem