Nekustamā īpašuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No 2019. gada 1. decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms Valsts zemes dienestā (VZD) ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
Izņēmums: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt pakalpojumu ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai:
–  būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu;
–  sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus;
–  izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza Kadastrā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kura atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē Kadastra datus.

Dzīvokļa īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:
1. dzīvokļa īpašums iegūts privatizācijas procesā;
2. sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos.
3. rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;
4. rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.

Dzīvokļa īpašuma sastāvā var iekļaut vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja izpildās sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana" saitē "Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā – nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji" minētie nosacījumi.

Nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja izpildās sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana" saitē "Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā – nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji" vai  "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija – nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji" minētie nosacījumi, var pasūtīt:

- nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā (KAC) rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta VZD priekšapmaksas rēķina apmaksa (reģistrācijas Kadastrā un zemesgrāmatā gadījumā - arī zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksa, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 107.pantu ir 7,11 eur par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā un 4,27 eur par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšanu).

VZD priekšapmaksas rēķinu var apmaksāt:
–  klātienē rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot POS termināli;
–  ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD priekšapmaksas rēķina numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv  „Mans konts”.
Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

- uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);
- pa e-pastu;
Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto&nb