Bērna adopcijas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir vienam no adoptētājiem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas  apstiprināšanu. Pabalstu izmaksā par katru bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA amatpersonas izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pabalstu nepiešķir, ja adoptē otra laulātā bērnu. Šo pabalstu nepiešķir tiem adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai pakalpojums jāpieprasa klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokuments (pase vai ID karte) un pilnvaru.
Normatīvie akti
Valsts sociālo pabalstu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2003)
Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam
(Ministru kabinets; noteikumi; 37; 18.01.2013)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu
(Ministru kabinets; noteikumi; 177; 01.07.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.05.2023