Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi, kuru mērķis ir:
• sniegt psihosociālu palīdzību;
• novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;
• motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;
• nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.
Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz kā sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu vai kā pakalpojumu individuāli konsultāciju veidā ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir), tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada sociālais dienests
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65022922
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais darbinieks vai psihologs sagatavo speciālista atzinumu piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu:
• par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā;
• par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā sociālajā dienestā, kurā persona ir vērsusies;
• par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus