Sociālā aprūpe institūcijā (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpi mājās un aprūpi institūcijā klients pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus:
iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību un funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi;
invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

iztikas līdzekļu deklarācija;
sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinoši dokumenti;

- Papildus ziņas, kuras apliecina personas materiālo situāciju, pēc sociālā darbinieka ieskatiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais centrs pēc dokumentu saņemšanas pieņem un reģistrē klienta iesniegumu, apmeklē klientu dzīvesvietā un novērtē klienta vajadzības, izvērtē klienta, tā apgādnieku un ar klientu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas, lemj par klientam piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu, klienta un tā apgādnieka līdzmaksājuma apmēru. Pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus