Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Īss apraksts:
1.Saistošie noteikumi  nosaka kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība  zemu ienākumu mājsaimniecībām, pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, kā arī nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.
2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu Olaines novada dome deleģē Olaines novada pašvaldības aģentūrai “Olaines
sociālais dienests”
4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 80 procenti no ienākumu mediānas pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā. Katrai nākamajai personai mājsaimniecībā tiek piemērots koeficents 0.7 no pirmajai personai noteiktā ienākumu sliekšņa.
5. Olaines novadā ir šādi pabalsti:
5.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
5.2. mājokļa pabalsts;
5.3. veselības pabalsts:
5.3.1. medikamentu, medicīnas preču iegādes, rehabilitācijas un ārstniecības izdevumiem;
5.3.2. higiēnas preču izdevumiem;
5.3.3. zobu protezēšanas izdevumiem;
5.4. pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai izglītības iestādē;
5.5. pabalsts bērna apģērba iegādei;
5.6. pabalsts bērnam nometnē;
6.7. pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai;
6.8. transporta pabalsts.
6. Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, pabalstu piešķiršana un atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un materiālā stāvokļa līmeni,kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma infomācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  mājsaimniecības statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Palīdzības izvērtēšanai nepieciešams iesniegt Olaines novada pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
    1. Iesniegums (aizpilda uz vietas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
    2. Pašvaldības Sociālajā dienestā aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija;
    3. Izziņas par ģimenes (personas) ienākumiem par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc situācijas un dokumentu izvērtēšanas, tiek sagatavota un izsniegta izziņa, kas apliecina atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
3. solis / Iesnieguma atsaukšana
Persona apņemas 3 darba dienu laikā informēt (iesniedzot iesniegumu elektroniski: soc.dienests@olaine.lv) Sociālo dienestu par izmaiņām (mainās ģimenes sastāvs, ģimenes/ personas materiālais stāvoklis, zaudēts bezdarbnieka statuss, uzsāktas jaunas darba attiecības, u.c.), kas var ietekmēt manas ģimenes/ manas tiesības saglābāt trūcīgas/ maznodrošinātu statusu un tiesības saņemt sociālos pabalstus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus