Viesģimenes statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Viesģimene (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Viesģimenes statusa iegūšana. Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējam (viesģimenei) ir speciāli definēti kritēriji (Bērnu tiesību aizsardzības likums, 45.panta trešā prim daļa, 2.punkts).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas faktu konstatācijas gadījumā - līdz gadam.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņiem ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā.
1. Par iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai:
1.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
1.2. Iesniegums par viesģimenes statusa piešķiršanu (oriģināls).
1.3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (oriģināls).
2. Par viesģimenes statusa piešķiršanu:
2.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
2.2. Lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
3. Bērna, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, nodošana citas personas aprūpē uz laiku ārvalstī:
3.1. Personu apliecinošs dokuments.
3.2. Attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinums, kurā sniedz personas piemērotības izvērtējumu un apliecinājums. Minētie dokumenti iesniedzami bāriņtiesai, pievienojot to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pirms lēmuma pieņemšanas bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā:
1) izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
2) pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
3) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
4) nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
5) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.

Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.  
• Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
• Bāriņtiesa nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.
• Pēc Bāriņtiesas pozitīva lēmuma bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki