Audžuģimenes statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene un specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene un audžuģimene bērnam ar invaliditāti )
Īss apraksts:
Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana. Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums pieejams Olaines novadā deklarētajām personām. Pakalpojuma saņēmējam (audžuģimenei) ir speciāli definēti kritēriji (MK 26.06.2018. not.Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 12., 13., 14.pants).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas faktu konstatācijas gadījumā - līdz gadam.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
1. Par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
1.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
1.2. iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls), (MK 26.06.2018. not.Nr.354 'Audžuģimenes noteikumi' 1.pielikums);
1.3. psihiatra atzinums (oriģināls);
1.4. narkologa atzinums (oriģināls).
2. Par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai:
2.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
2.2. iesniegums atzīšanai par piemērotiem specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai izvēlētajā specializācijā (oriģināls), (MK 26.06.2018. not.Nr.354 'Audžuģimenes noteikumi' 3.pielikums);
2.3. pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.
3. Par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu:
3.1. personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
3.2. bāriņtiesas lēmums par piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija);
3.3. psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā;
3.4. laulāto (personas) raksturojums;
3.5. apliecība par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
1. Bāriņtiesa izvērtē laulāto (personas) un audžuģimenes iesniegtos dokumentus, noskaidro nepieciešamo informāciju:
1.1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē;
1.2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
1.3. pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu;
1.4. pieprasa informāciju no Sodu reģistra;
1.5. izvērtē audžuģimenes iespējas nodrošināt vides, mobilitātes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
1.6. izvērtē audžuģimenes pieredzi atbilstoši izvēlētās specializētās audžuģimenes prasībām;
1.7. izvērtē zināšanas un prasmes bērna aprūpē.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai.
3. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai vai audžuģimene ir piemērota specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā, tad laulātie (persona) vai specializētā audžuģimene noslēdz vienošanos ar tās izvēlēto atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai vai par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā. Laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai un specializētā audžuģimene apgūst mācību kursu atbilstoši mācību programmai konkrētajā specializācijā. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) vai specializētā audžuģimene saņem apliecību.
4. Bāriņtiesa, ņemot vērā sagatavoto psihologa atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi, mēneša laikā pēc mācību programmas beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu.
4.1. Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par specializētās audžuģimenes statusu, lēmumā norāda attiecīgo specializāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Atgādinājums!
1. Audžuģimene katru gadu apmeklē atbalsta centra nodrošinātos izglītojošos kursus vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā un piedalās audžuģimenē ievietotā bērna individuālā attīstības plāna izstrādē.
2. Ja audžuģimene bez pamatota iemesla 12 mēnešu laikā atsakās uzņemt bērnu, bāriņtiesa atkārtoti lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
3. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sadarbībā ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru izvērtē ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē un pārbauda dzīves apstākļus, lai pārliecinātos, vai tie nav mainījušies, liedzot iespēju turpmāk veikt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki