Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana (Valkas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona, kurai ir nekustamā īpašuma valdījuma tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli :
1. e- pasts, persona nepieciešamos dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz elektroniski, nosūtot pa e-pastu, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;  
2. klātiene, persona iesniedz nepieciešamos dokumentus;
3. korespondence, rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem nosūta pa pastu;
4. persona nosūta iesniegumu e-adresē.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personas iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un šādi dokumenti vai to kopijas:
2. īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu. Ja iesniedzējs ir juridiska persona - jāiesniedz pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (ja personas īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā, pašvaldības darbinieks veic tiesību pārbaudi; ja personas īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, jāuzrāda dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu (izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pirkšanas (valsts zemes dienestā reģistrēts pirkuma) līgums, vai cits īpašuma vai pārvaldības tiesību apliecinošs dokuments).
3. dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir notecējis noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valkas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
E-pasts novads@valka.lv
Pasts Valkas novada pašvaldība
Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: