Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana (Valkas novada dome)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona, kurai ir nekustamā īpašuma valdījuma tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.
Atgādinājums
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana nevar būt par pamatu personas īres tiesību zaudēšanai, kā arī ietekmēt citas civiltiesiskas saistības, ja tādas pastāv.
Brīdinājums
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.(10) pants par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, paredz naudas sodu no septiņdesmit līdz pieci simti eiro.
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 01.04.1993)
Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu
(Ministru kabinets; noteikumi; 72; 01.07.2003)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 01.07.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.05.2019