Dzīvesvietas deklarēšana (pašvaldībā)
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Valkas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:  
1. Klātienē - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai Valkas novada pagastu pārvaldē. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu), jāiesniedz oriģināls.
- Personas pase vai personas apliecība, jāuzrāda oriģināls.
- Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.), jāuzrāda oriģināls.
- Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara.
- Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība, jāuzrāda oriģināls.
- Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
- Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.


2. Elektroniskais pakalpojums - www.latvija.lv. Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
1. Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
2. Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
3. Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
4. Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
5. Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valkas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Ērģemes pagasta pārvalde
Kārķu pagasta pārvalde
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valkas pagasta pārvalde
Vijciema pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli: Klātienē, persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā Valkas novada pagasta pārvaldē, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
- Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju".
Valsts nodevas apmērs ir 4,27 eiro. Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas.
- Valsts nodevu nemaksā:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

- Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ērģemes pagasta pārvalde
Kārķu pagasta pārvalde
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valkas pagasta pārvalde
Vijciema pagasta pārvalde
Parādīt visus...