Vārda un uzvārda maiņa (Valkas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
1. vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2. persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
3. persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4. persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5. persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
6. personai mainīts dzimums;
7. viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli - klātiene, jāierodas dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums, kurā norādīts vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
4. bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm;
5. fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm);
6. valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - korespondence, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu paziņo, nosūtot pa pastu.


Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - skaņā ar vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.
Par vārda, uzvārda maiņu no valsts nodevas atbrīvo, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki