Pabalsts hemodialīzes procedūru saņemšanai (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu hemodialīzes procedūru saņemšanai piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, un tā atbilstoši ārsta speciālista norādījumiem nevar izmantot sabiedrisko transportu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
Iesniegumam pievieno ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, procedūru saņemšanas periods, nepieciešamo procedūru skaits un atzinums, ka nevar izmantot sabiedrisko transportu.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī, ja personai atbilstoši ārsta speciālista norādījumiem nepieciešamas trīs hemodialīzes procedūras nedēļā. Ja nepieciešamo hemodialīzes procedūru skaits ir mazāks par trim procedūrām nedēļā, pabalsts tiek proporcionāli samazināts.
Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājs slēdz vienošanos ar sociālo centru par līdzdarbību, kurā noteikts, ka pabalsta pieprasītājam regulāri jāinformē sociālais centrs par jebkurām izmainām ārstēšanas procesā, regulaŗi iesniedzot sociālajā centrā ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u).
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus