Pabalsts noteikumos neminētiem mērķiem (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu noteikumos neminētiem mērķiem piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) pamatvajadzību (izņemot veselības aprūpe) nodrošināšanai, ja ģimene (persona) no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu. Iesniegumā iekļauj situācijas izklāstu, kas pamato, ka ģimene (persona) no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, kā arī informāciju par nepieciešamajiem izdevumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Iesniegumam pievieno izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai apliecinošu dokumentu.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista izstrādāta sociālās rehabilitācijas plāna, kas balstīts uz pabalsta pieprasītāja ģimenes (personas) sociālās situācijas un individuālo vajadzību izvērtējuma, sociālās rehabilitācijas plānā paredzot un pamatojot rehabilitācijas mērķa sasniegšanai nepieciešamo pabalsta apmēru.
Pabalstu izmaksā  ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus