Licence tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, kas dod nodokļu maksātājam  tiesības realizēt tabakas izstrādājumus gala patērētājiem veikalos, restorānos, kafejnīcās u.c. tirdzniecības vietās Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Licence tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai).
Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 24.punkts.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai izsniegšanu noteikta 28 euro par katru tirdzniecības vietu.
Pārreģistrējot speciālo atļauju (licenci), ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, jāmaksā valsts nodeva 14 euro apmērā.
Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138,
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma