Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pedagoģiski medicīniskā komisija (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās organizēšana mājās: 1) vecāki vai aizbildņi vēršas pie izglītības iestādes administrācijas ar ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu; 2) skolas administrācija iesniedz iesniegumu novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai kopā ar ģimenes ārsta atzinumu; 3) vecāki vai aizbildņi ierodas uz pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi.


Izglītības programmas ieteikuma saņemšana: 1) vecāki vai aizbildņi sazinās ar pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju, kurš informē par nepieciešamajiem dokumentiem un komisijas sēdes norises laiku; 2) izglītojamais apmeklē bērnu psihiatru un citus ārstus speciālistus, lai saņemtu ārstu atzinumus; 3) izglītības iestāde sagatavo informāciju par izglītojamo; 4) vecāki vai aizbildņi kopā ar izglītojamo ierodas uz komisijas sēdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde
Ierodoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:
1. vecāku iesniegums (veidlapu aizpilda pirms sēdes);
2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
3. iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde;
4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā veselības stāvokli (kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes) un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;
5. izglītības iestādes sniegtā informācija;
6. izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskie izpētes materiāli, sekmju izraksts/liecība;
7. izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
8. izglītības iestādes logopēda, speciālā pedagoga atzinumi (kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes) un psihologa atzinums (kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes);
9. bērnu psihiatra atzinums (kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes);
10. citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni, ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstošā speciālās izglītības programmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Komisijas atzinuma izsniegšana
Pamatojoties uz izglītojamā izpētes rezultātiem, Pedagoģiski medicīniskā komisija raksta atzinumu, ko pakalpojuma saņēmējam izsniedz komisijas apmeklējuma dienā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus