Adoptētāja statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums pieejams Olaines novadā deklarētajām personām. Pakalpojuma saņēmējam (adoptētājam) ir speciāli definēti kritēriji (Civillikums 163., 164.pants).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
132
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte).
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
1. Lai uzsāktu adopcijas procesu, persona, kura vēlas kļūt par adoptētāju, bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
1.1. adopcijas pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
1.2. laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
1.3. dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
1.4. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
1.5. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
1.6. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
1.7. informāciju par ienākumiem;
1.8. tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
1.9. tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

2. Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
2.1. otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
2.2. otrs vecāks ir miris.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
1. Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam.
2. Izvērtēšanas laikā:
2.1. novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;
2.2. noskaidro ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli;
2.3. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
2.4. ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu) ir dzīvojis ārvalstīs, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;
2.5. noskaidro, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;
2.6. nosūta personu pie psihologa, kurš ir ieguvis vismaz maģistra grādu psiholoģijā un kura profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē ir vismaz piecus gadus ilga, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;
2.7. nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu.
3. Ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu visi tās dalībnieki: adoptētājs; adoptējamais, ja viņš ir sasniedzis divpadsmit gadu vecumu; adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības; aizbildnis, audžuģimene.
4. Adopcijas gadījumā bāriņtiesa lemj par brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršanu, ja tā ir bērnu interesēs, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas) adoptēt kopā.
5. Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas bāriņtiesa pieņem atbilstošu lēmumu. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu par piemērotu adoptētāja statusam, tā lēmumā norāda adoptējamo skaitu, vecumu un dzimumu.
6. Adoptējamā bērna pirmsadopcijas un pēcadopcijas aprūpe.
7. Adoptētājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad viņš piekritis pirmsadopcijas aprūpei, iesniedz bāriņtiesā attiecīgu iesniegumu.
8. Bāriņtiesa 15 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts adoptētāja iesniegums par adoptējamā bērna ņemšanu pirmsadopcijas aprūpē, lemj par pirmsadopcijas aprūpes kārtību un vietu Latvijā.
9. Bērnu pirmsadopcijas aprūpē nodod uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
10. Pēc adoptējamā bērna nodošanas pirmsadopcijas aprūpē bāriņtiesa veic ģimenes izpēti.
11. Bāriņtiesa noskaidro un izvērtē:
11.1. adoptētāja un adoptējamā bērna personības iezīmes, saderību un savstarpējās attiecības;
11.2. adoptējamā bērna attiecības ar citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
11.3. adoptētāja mājokļa un saimniecības īpatnības;
11.4. adoptētāja spēju izaudzināt adoptējamo bērnu;
11.5. adoptētāja un adoptējamā bērna savstarpējo piemērotību.
12. Bāriņtiesa pirmsadopcijas aprūpes termiņa beigās apkopo ģimenes izpētes rezultātus un izvērtē, vai adopcija šajā ģimenē ir adoptējamā bērna interesēs, un pieņem atbilstošu lēmumu, kā arī 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta Labklājības ministrijai lēmuma norakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
1. Bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju ir spēkā trīs gadus no tā pieņemšanas dienas.
2. Bāriņtiesa lēmumu nosūta Labklājības ministrijai.
3. Informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam
norīkojumu, lai adoptētājs varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
4. Adoptētājs līdz adoptējamā bērna nodošanai aprūpē un uzraudzībā ar adoptējamo bērnu tiekas vismaz trīs reizes.
5. Ja bāriņtiesa nolemj, ka adopcija ir adoptējamā bērna interesēs, tā pagarina pirmsadopcijas aprūpes termiņu līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā un adoptētājam izsniedz adoptējamā bērna dokumentus iesniegšanai tiesā.
6. Adoptētājs triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm, iesniedz tiesā prasības pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.
7. Adopciju apstiprina tiesa.
8. Adoptētais kļūst par adoptētāju ģimenes locekli, un adoptētājs iegūst tiesības īstenot aizgādību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Olaines novada bāriņtiesa
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146048; 26351377
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 67146049
Darba laiki