Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai (JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziska un juridiska persona.
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā,
tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot
šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
• fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā
persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi
saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
• realizējamo preču grupas;
• paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
• saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
– privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma
valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras
piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja
tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
• saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā
pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma
rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās
dibināta iestāde;
• pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un
laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
28606189
64162440
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms atļaujas tirdzniecības publikā vietā saņemšanas, jāveic
samaksa Jaunpiebalgas novada  AS Swedbankbankas kontā
SWIFT: HABALV22 LV38HABA0551031891672 vai novada domes kasē, saskaņā ar Jaunpiebalgas
novada domes 2009. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16
“Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28606189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju saņem pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma - klātienē Jaunpiebalgas novada domē  Gaujas ielā 4,Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., vai elektroniski
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28606189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki