Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 eiro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir mazāki par 53 euro personai mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Paziņojums

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu GMI pabalstu, klients vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem, pievienojot Izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa
piešķiršanu, pievieno ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki