Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu, kura nepieciešama, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un tiesību aktos noteiktos atvieglojumus (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atbrīvojumu no pacienta iemaksas, zāļu iegādes izdevumu kompensāciju u.c.).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi (izņemot 128,06 euro ģimenei) vai īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo, u.c.), tā nav noslēgusi uztura līgums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma infomācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maznodrošinātās  ģimenes (personas) statusa saņemšanai  Sociālajā dienestā jāiesniedz attiecīgs  iesniegums. Parakstot šo iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu savu pārstāvi (līdziesniedzēju), kurš veiks nepieciešamās darbības statusa  noformēšanai.
2. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus. Iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda katra ģimenes locekļa ienākumi.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus un saņemtos maksājumus:
• ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem
• neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu
3. Ja nepieciešamās informācijas nav datu bāzēs, iesniedzējs iesniedz papildus dokumentus.
Deklarācijas aizpildīšanai nepieciešami šādi dokumenti:
• pase vai identifikācijas karte (uzrādīt);
• izziņa no darba devēja par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• pārskats no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma/pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• dokuments par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;
• izziņa no mācību iestādes par stipendiju un/vai mācību maksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības (30.03.2010. MK Nr. 299 pielikums Nr. 4);
• citi dokumenti pēc nepieciešamības un sociālā darba speciālista pamatota pieprasījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Beverīnas novada Sociālais dienests informē klientu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki