Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Maznodrošinātā statuss dod tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, t.sk. dzīvokļa pabalstu, kā arī valsts un pašvaldības noteiktos sociālos pakalpojumus un  atvieglojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto ienākumu līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgā ienākumu līmeni (128,06 euro).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Persona iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iesniegumu par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu;
2. Pašvaldības sociālais darbinieks sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu.
3. Iesniedzējs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības. Iesniedzējs, kurš ir darba ņēmējs, deklarācijai pievieno darba devēja izziņu par darba samaksu. Izziņā norāda informāciju par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas.
4. Iesniedzējs deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc situācijas un dokumentu izvērtēšanas tiek sagatavota un izsniegta izziņa, kas apliecina atbilstību maznodrošinātas personas statusam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Lēmuma pieņemšana
1. Nepieciešamības gadījumā pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā, un sastāda aktu par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā.
2. Sociālais dienests pēc visu dokumentu  saņemšanas pieņem lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai motivētu atteikumu to piešķirt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki