Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai  pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos bijušajā Daugavpils novada teritorijā iesniedz iesniegumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai   no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ielu tirdzniecībai bijušajā Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos, iesniedz iesniegumu  Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā.
Iesniegumu par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai bijušajā Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā iesniedz Ilūkstē VPVKAC.
Tirdzniecības atļaujas Iesniegumā jānorāda:
1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; kontaktinformācija;
2) realizējamo preču grupas,
3) paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums,
4) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
Iesniegumam jāpievieno:
-   saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā , - saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinošā dokumenta esamība tiek pārbaudīta attiecīgajā datu bāzē;
- fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas,
- cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija
Iesniedzamie dokumenti:
1.pielikums: Pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem, tirdzniecībai novada nozīmes publiskos pasākumos; 2.pielikums: fiziskās personas apliecinājums /ja attiecināms/;  4.pielikums: ielu tirdzniecībai pagastu nozīmes publiskos pasākumos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447
Tālrunis: 66954819
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Ambeļu pagasta pārvalde
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Apmaksa
No tirdzniecības nodevas atbrīvoti:  Daugavpils novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ražoto produkciju; fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību;
sabiedriskā labuma organizācijas.
Par ikdienas tirdzniecību novada teritorijā vai tirdzniecību pagastu nozīmes publiskajos pasākumos veicama nodevas apmaksa maksājot skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu tā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā plānota tirdzniecība;  
par tirdzniecību novada nozīmes publiskajos pasākumos vai par pārvietojamu mazumtirdzniecības punktu veicama nodevas  apmaksa ieskaitot summu kādā no Daugavpils novada pašvaldības kontiem:
Daugavpils novada dome
Reģistrācijas numurs 90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
AS “Swedbank”
Konta Nr.
LV25HABA0551028288065
Bankas kods
HABALV22
AS „Citadele banka”
Konta Nr.
LV05PARX0012925680001
Bankas kods
PARXLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atļaujas saņemšana
Atļauja  tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta un ielu tirdzniecībai novada nozīmes publiskajos pasākumos  Daugavpils novada teritorijā, tiek izsniegta Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.
Atļauja  Ielu tirdzniecībai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā  tiek izsniegta attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā iesniegts iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ambeļu pagasta pārvalde
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Parādīt visus...