Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziska un juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju tirdzniecības organizēšanai   pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā iesniedz iesniegumu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Lai saņemtu atļauju tirdzniecības organizēšanai  no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ielu tirdzniecībai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos, iesniedz iesniegumu   tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai Daugavpils novada domē.
Tirdzniecības atļaujas Iesniegumā jānorāda:
1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; kontaktinformācija;
2) realizējamo preču grupas,
3) paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums,
4) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
Iesniegumam jāpievieno:
-   saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā ,
- saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde,
- saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinošā dokumenta esamība tiek pārbaudīta attiecīgajā datu bāzē;
- fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas,
- cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija
Nepieciešamie dokumenti:
1.pielikums: Pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem, tirdzniecībai novada nozīmes publiskos pasākumos;  4.pielikums: ielu tirdzniecībai pagastu nozīmes publiskos pasākumos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ambeļu pagasta pārvalde
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Apmaksa
Par tirdzniecības organizēšanu   pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā veicama nodevas apmaksa maksājot skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu tā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā plānota tirdzniecība;  
Par tirdzniecības organizēšanu no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ielu tirdzniecībai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos, veicama nodevas apmaksa ieskaitot nodevas summu kādā no Daugavpils novada pašvaldības kontiem:
Daugavpils novada dome
Reģistrācijas numurs 90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
AS “Swedbank”
Konta Nr.
LV25HABA0551028288065
Bankas kods
HABALV22
AS „Citadele banka”
Konta Nr.
LV05PARX0012925680001
Bankas kods
PARXLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atļaujas saņemšana
Atļauja  tirdzniecības organizēšanai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos tiek izsniegta Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Atļauja  Ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā  tiek izsniegta attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā iesniegts iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ambeļu pagasta pārvalde
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Parādīt visus...