Atļaujas saņemšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Smiltenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Reklāmas izvietošanas atļauja (Smiltenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Izvēlētā teritorija: Smiltenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, norādot izmērus un mērogu, reklāmas objektam ar piesaisti zemei);
3. papildefektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
4. apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;
5. noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta.
6. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (reklāmas objektam bez piesaistes zemei -  Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma);
7. saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi' (ja objekts izvietots gar ceļu);
8. objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna;
9. persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) norāda tās valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa.

*Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64773576
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64773576
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Atbilstoši veidam un izvietojuma vietai.

*Smiltenes novada domes 28.12.2013. saistošie noteikumi  Nr.33/13 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu smiltenes novadā”
*Smiltenes novada domes 30.12.2014. saistošie noteikumi  Nr.14/14 “Grozījums Smiltenes novada domes 2013. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64773576
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64773576
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atbildi par atļauju reklāmas izvietošanai Smiltenes novadā saņem kā atsevišķu dokumentu, atteikumu vai pieprasījumu par informācijas papildināšanu saņem iesniegumā norādītajā veidā - klātienē, norādītajā adresē pa pastu vai norādītajā e-pasta adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64773576
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64773576