Licence apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai (fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējai) vai komersantam, kas dod tiesības  ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās,  vai fiziskās personas, vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku, vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants vai fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi -  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai),  jāaizpilda iesniegums un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 19.3.punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu, valsts nodeva par speciālas atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai izsniegšanu, ja tiek pieteiktas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem mazajā alkoholisko dzērienu darītavā ir 71 euro.

Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.

Valsts nodeva jāmaksā
Valsts kase reģ.Nr.90000050138
norēķinu konts LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) nodokļu maksātājam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma