Stingrās uzskaites plombas
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Apkalpojošā dienesta iesniegums stingro uzskaites plombu, kas paredzētas kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanai iegādei.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Apkalpojošais dienests, kas veic kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (apkalpošanu).
Termiņš:
Standartlaiks – 13 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 15 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz VID iesniegumu par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu, kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits.  
Iesniegumu var iesniegt :
klātienē VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
elektroniski:
- VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupā: Darījumu apliecinošie dokumenti – Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu);
- nosūtot uz e-pastu: vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
nosūtot pa pastu - VID, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

VID jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.
Apkalpojošam dienestam jāiesniedz VID pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu attiecīgajā ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Apmaksu par stingrās uzskaites plombām apkalpojošais dienests veic ar pārskaitījumu pirms stingrās uzskaites plombu saņemšanas, bet ne vēlāk, ka 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas VID.
VID sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.345 “Valsts ieņēmuma dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”.

Norēķina rekvizīti:
Valsts kase
kods TRELLV22XX
konts LV26TREL2130056037000 (konta numurs ir norādīts VID izrakstītajā faktūrrēķinā)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts ieņēmumu dienests plombas izsniedz saskaņā ar apkalpojošā dienesta iesniegumu tā amatpersonai vai pilnvarotajai personai 15 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas.
Plombas apkalpojošā dienesta amatpersona vai pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru un maksājumu uzdevumu var saņemt klātienē VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā www.vid.gov.lv (Sadaļa "Kontakti")