Zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumu) sadalīšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojuma noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotie pārstāvji.
Termiņš:
5 darba dienu laikā pēc pašvaldības domes kārtējās sēdes.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu nosacījumus Zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai jāiesniedz pašvaldībā  iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus Zemes ierīcības projekta izstrādei. Iesniegumā norādot nekustamā īpašuma adresi, projekta izstrādes mērķi un ieceres grafisko priekšlikumu. Aizpildītam iesniegumam pievieno īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas, zemes robežu vai situācijas plāna kopiju ar grafiski attēlotu zemes gabala dalīšanas, apvienošanas vai robežu pārkārtošanas ieceri un citus dokumentus, kas var būt svarīgi pakalpojuma kvalitatīvai sagatavošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists,  e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Apstrādes solis
Zemes ierīcības projektu izstrādā attiecīgā jomā sertificēta persona zemes vienību robežu pārkārtošanai, starpgabalau likvidēšanai un apmaiņai, zemes vienību sadalīšanai un konsolidācijai, kā arī piekļūšanas iespējas nodrošināšanai, ja teritorijai, saskaņā ar Naukšēnu novada teritorijas plānojumu, nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nosacījumus Zemes ierīcības projekta izstrādei iespējams saņemt klātienē, bet lēmumu par zemes ierīcības projekta darba uzdevuma izsniegšanas atteikumu iespējams saņemt arī pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki