Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētam augu aizsardzības līdzeklim var tikt paplašināts lietojums – papildināts apstrādājamo kultūraugu un ierobežojamo kaitīgo organismu saraksts, devas vai apstrāžu skaits.
Lai varētu veikt reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma papildinājumu, jāiesniedz dati, kas pierāda, ka augu aizsardzības līdzeklis ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, kā arī ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā.
Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma papildināšanas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē sastopamiem klimatiskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem.
Lai varētu veikt izmēģinājumus ar reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem nereģistrētam lietojumam, ir jāsaņem atļauja.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona
• Zinātniskā institūcija, kas plāno projekta ietvaros izmantot reģistrētu augu aizsardzības līdzekli nereģistrētam lietojumam
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - vismaz vienu mēnesi pirms izmēģinājuma ierīkošanas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Norīkojot par izmēģinājumu ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem atbildīgo personu, jāņem vērā, ka augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai persona, kurai ir izsniegta profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība vai augu aizsardzības konsultanta apliecība
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos konstatētas nepilnības, tad Valsts augu aizsardzības dienests nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, atļauju neizsniedz
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 13.01.1999)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 13.11.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021