Izziņa par naftas produktu izmantošanu citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem (nevis kā degvielu vai kurināmo), lai nodrošinātu nodokļu maksātājam iespēju izmantot  paredzēto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kas izmanto naftas produktus citiem mērķiem (nevis kā degvielu vai kurināmo) atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  18.panta pirmajai daļai.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu  (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi –   Iesniegums izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Papīra formātā:
- iesniedzot personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu uz adresi VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Iesniegumu iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" 11.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525  76. punkta nosacījumiem;
- ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiek izmantoti naftas produkti;
- produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;
- teritorijas un telpu plānu;
- iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja iesniegumu iesniedz atkārtoti;
- skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 76. punkta nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978