Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, kurus norāda marķējumā.
Lai lietotu augu aizsardzības līdzekli kultūraugiem un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas nav minēti augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, ir jāsaņem atļauja augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai ir izsniegta profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība vai augu aizsardzības konsultanta apliecība
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
• Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jomas paplašinājumam ir spēkā līdz augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas termiņa beigām
• Atļaujas derīguma termiņš var tikt mainīts saskaņā ar izmaiņām augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas termiņā
• Ja tiek anulēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija, tiek noteikts termiņš tā izlietošanai, un atļaujas derīguma beigu termiņš ir noteiktais augu aizsardzības līdzekļa izlietošanas termiņš
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama vai nav iesniegti visi normatīvajos aktos minētie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā nosūta pieprasījumu personai precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 13.01.1999)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 13.11.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021