Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums (fiziskām personām), lai saņemtu izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus  ar samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa   izmantošanai siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, vai elektroenerģijas ražošanai, vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 1 nedēļa.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 1.pielikumu.
Iesniegumam pievieno:
- attiecīgās sadedzināšanas iekārtas, elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai kombinētās iekārtas, kas ražo elektroenerģiju un siltumu (turpmāk – sadedzināšanas iekārta), tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
- dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
- nepieciešamā iezīmēto (marķēto) naftas produktu veida daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 55.punktā minētās metodes un 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
- uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
- skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
-ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
1) dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
2) un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
3) un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi,
4) skaitītāja tehniskās pases kopiju.

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
- elektroniski, ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/- Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi –  Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties (marķētos) naftas produktus saņemšanai, pāreģistrācijai vai anulēšanai).
- klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā ((skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu uz adresi Talejas 1, Rīga, LV-1978.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978