Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (juridiskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (juridiskām personām).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs  (juridiskā persona), kas izmanto eļļas atkritumus, kuriem piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu eļļas atkritumu iegādei, lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 4.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
2. informāciju par izmantojamo eļļas atkritumu maksimālo patēriņu attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā:
- sadedzināšanas iekārtu veidus un skaitu;
- nominālo sadedzināšanas iekārtas jaudu MW);
- plānoto darbināšanas laiku pārskata periodā (h);
- eļļas atkritumu zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l);
- iekārtas lietderības koeficientu saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem;
3. attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamo eļļas atkritumu kopējo daudzumu (litros), kurš aprēķināts, izmantojot šo noteikumu 51.1., 51.2. un 51.4.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
4. ja eļļas atkritumus paredzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, – dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
5. ja eļļas atkritumus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā vai elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju:
5.1. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas (pārstrādes) process; 5.2. nepieciešamo eļļas atkritumu daudzumu, kas aprēķināts, izmantojot šo noteikumu 56.punktā minētās metodes;
- uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
- skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
6. ja patērējamo eļļas atkritumu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
6.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai eļļas atkritumu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
6.2. un eļļas atkritumus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
6.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai eļļas atkritumu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu  (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi – Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Papīra formātā:
- iesniedzot personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu uz adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978