Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aprūpe mājās (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personas, kuras faktiski dzīvo Naukšēnu novadā, vecuma, slimības, fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, un, kurām nav likumīgo apgādnieku, vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai persona vai viņa pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:
• iesniegumu, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu;
• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (bīstamas infekcijas slimības, plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
• dokumentu, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Personām, kurām ir likumīgi apgādnieki, nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt “Aprūpe mājās” maksas pakalpojumu, pašiem sedzot izdevumus aprūpētājam par nostrādātajām stundām – maksājuma likme 4.00 EUR stundā. Personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu un, kurām vidējie ienākumi pārsniedz 65% no minimālās darba algas valstī tiek noteikta līdzdalības maksa, kas ir 50% no pakalpojuma samaksas aprūpētājam par stundas likmi.

Aprūpes mājās pakalpojumu par Naukšēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem netiek piešķirta personām:
• kurām vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apjomu;
• kurām ir noslēgts uztura līgums, kurā paredzēts uztura devējam nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
• kuras atsavinājušas savas īpašuma tiesības (dāvinājuma, pirkuma-pārdevuma līgums u.tml.) saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamajā platībā, un, kurai saskaņā ar īpašuma atsavinājuma līguma nosacījumiem, tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienesta darbinieks 5 (piecu) darba dienu laikā pēc norādīto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
• apmeklē personu mājās vai slimnīcā, veic personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanu, aizpildot noteikumu 1.pielikumu “Kritēriji aprūpes līmeņa noteikšanai un klienta izvērtēšanai”;
• aizpilda noteikumu 2.pielikumu “Klienta novērtēšanas karti- protokolu”;
• izvērtē personas un viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas personas aprūpē.
Pamatojoties uz veikto personas situācijas novērtēšanu, Dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosaka pakalpojuma apjomu un aprūpes termiņu un noslēdz līgumu “Par aprūpe mājās pakalpojumu sniegšanu”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni