Laulības reģistrācija (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki - vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Personām  ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu.
Abu laulājamo pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem  jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00.

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 28.12.2013. lēmumu „Par
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”
Nr.23.,17.§ :

svinīga laulības reģistrācijas ceremonija EUR 34.44;

svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja laulība tiek reģistrēta
ar ārvalstu pilsoni EUR 51,65;

laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas
organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi EUR 17,22;

laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām
EUR 51,65;

svinīga laulības reģistrācija, ja abi laulājamie ir pensionāri EUR 8,60;

laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas dzimtsarakstu
nodaļas kabinetā – bez maksas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene – noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki