Laulības reģistrācija (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki - vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Personām  ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu uzrādot abu laulājamo pases vai personas apliecības. Vai iesniedz abpusēji aizpildītu iesniegumu elektroniski, kā e-parakstītu dokumentu nosūtot to uz Dzimtsarakstu nodaļas e-pastu.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem  jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707572
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00.

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai”
Nr.190.(protokols Nr.10,20.§.)

svinīga laulības reģistrācijas ceremonija EUR 37.20;

svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni EUR 55,77;

laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas
organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi EUR 18,57;

svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 99,95;

svinīga laulības reģistrācija, ja abi laulājamie ir pensionāri EUR 9,30;

laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas iestādes telpās EUR 3.10
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene – noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape