Laulības reģistrācija (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki - vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Personām  ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 10.06.2022