Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona), kuras vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 272 eiro, katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 190 eiro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo, u.c.), tā nav noslēgusi uztura līgumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma infomācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Parakstot iesniegumu , iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas  Dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu.

• Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  128,06 euro.(tas var mainīties)
• Lai novērtētu personas (ģimenes) atbilstību trūcīgā statusam, nepieciešams uzrādīt ienākumus par pēdējiem 3 kalendāriem mēnešiem (alga, pabalsti, pensija, stipendijas, uzturlīdzekļi, subsīdijas ..).
• Persona ir reģistrējusies NVA kā bezdarbnieks(izņemot gadījumu, kad persona atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta 1.daļā noteiktajam).
• Tiek vērtēta arī nekustamā īpašuma piederība. Trūcīgai personai var piederēt īpašums- zeme un mežs  līdz 5ha, nekustamais īpašums, kur tā ir deklarējusies un dzīvo, kā arī viens transportlīdzeklis , kas nav jaunāks par 10 gadiem, nav iegādāta trīs mēnešu laikā pirms pabalsta pieprasīšanas.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Izziņas par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem.
Iesniedzams dokuments
Saimnieciskā darba veicējiem izziņa no VID.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni